KULLANIM KOŞULLARI

Bu sözleşme, sitemizdeki (www.komsuyemegi.com) hizmetlerden faydalanabilmeniz ve Güvenli Ödeme Sistemi’ni kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. (İlan Tarihi: 01.08.2014)

1. Taraflar

İşbu sözleşme; Komşu Yemeği Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Hilal Gençay Şahıs İşletmesi ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

Komşu Yemeği (KY): Hilal Gençay Şahıs İşletmesi

Kullanıcı: Site'ye üye olan (Pişiren Komşu veya Yiyen Komşu Olarak) ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişi

Yiyen Komşu (YK): Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Pişiren Komşu tarafından satışa arz edilen evde hazırlanmış yemekleri satın alan Kullanıcı

Pişiren Komşu (PK): Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, evinde hazırladığı yemekleri diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site: www.komsuyemegi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Komşu Yemeği Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, KY tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Kullanıcılar, işbu sözleşmede tanımlanan kuralları okuyup anladıklarını kabul ederler. KY, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. KY tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, KY tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Kullanım Koşulları” bölümünde Kullanıcı'lara duyurulur.

Güvenli Ödeme Sistemi: Kullanıcı ve PK arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, KY tarafından sağlanan Hizmet

Komşular Ortak Hesabı: Güvenli Online Ödeme Sistemi Hizmet’inin ifa edilmesi için, KY tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Ürün: Site'de PK tarafından satışa arz edilen evde hazırlanmış yemek/yiyecek

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ile Site içerisinde yeralan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak KY tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak KY tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, YK ve/veya PK olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine KY tarafından gönderilen 'link'e', Kullanıcı'nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. PK’lar için üyeliğin tamamlanması ve profillerinin site içinde diğer Kullancılar tarafından görünür olabilmesi için bu işleme ek olarak bir de profilinin KY moderasyonu tarafından onaylanması gerekir. YK’ların üyelik aktivasyonları KY moderasyonu onayı olmaksızın gerçekleşir.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, KY tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.1 maddesi uyarınca, KY tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, KY'nin kendisine ait gizli/özel bilgileri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak KY tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple KY'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların KY tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden KY’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. KY, Kullanıcı'lar tarafından KY’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, KY’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) KY’nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, KY ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KY ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KY, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı KY’nin, KY çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. KY, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Ödeme Sistemi’ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcı, KY’nin Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş ve kampanya kapsamında, bunlara katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple KY’den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde KY’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

k) KY, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, KY tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada KY tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

l) Kullanıcı, 'Sipariş Ver' ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunmasıyla; Ürün açıklamasını, PK tarafından belirlenmiş satış şartlarını, usullerini de kabul etmiş sayılır.

m) Kullanıcı, sipariş ettiği Ürün’lerin ödemesini siparişi verdiği anda KY tarafından yönetilen Komşular Ortak Hesabı’na yapar. Ürün'ün fiziki olarak tesliminde veya Kullanıcı tarafından kabulünden sonraki 3 gün içerisinde iadeyi gerektirecek herhangi bir durumun yaşanmaması halinde, Kullanıcı tarafından ödenen bedeller siparişi hazırlayan PK’nın KY’de kayıtlı banka hesabına, Site’de kayıtlı olan teslimat tarihinden sonraki 7 iş günü içinde aktarılır.

n) Kullanıcı, sipariş ettiği Ürün’lerin ödemesini siparişi verdiği anda KY tarafından yönetilen Komşular Ortak Hesabı’na yapar. Sipariş eğer PK tarafından 12 saat içerisinde (günlük yemekler için 2 saat içerisinde) onaylanmazsa, o zaman YK’nın ödediği bedeller KY tarafından eksiksiz bir şekilde ödemeyi gerçekleştirdiği hesaba 7 iş günü içerisinde iade edilir.

o) Kullanıcı’ nın, Ürün’ü Site’de kayıtlı olan teslim zamanından itibaren 3 günlük süre (72 saatlik süre) içinde Ürün için iade talebinde bulunma hakkı vardır. Eğer Kullanıcı’ nın Ürün’ ü teslim almasının üzerinden 3 günden (72 saatlik süre) daha uzun bir süre geçmişse ve Kullanıcı bu süre içinde iade için KY’ ne herhangi bir başvuru yapmamışsa (sitedeki iletişim formu üzerinden), Ürün için iade hakkını kaybedeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’ nın PK tarafından kendisine sunulan Ürün' den memnun kalmaması halinde, Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için KY' ne işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, herhangi bir nedenle iade etmek istediğinde, Komşular Ortak Hesabı’nda tutulan, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak PK' nun Ürün'ün iadesini onaylaması sonrasında Kullanıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı; iki durumda iade talebinin KY tarafından PK’ nun onayına bakılmaksızın kabul edileceğini kabul eder:

Ürün’ ün teslimatı PK sebebiyle Site’de kayıtlı teslimat zamanından 60 dakika sonra gerçekleşti veya hiç gerçekleşmedi ise

Ürün Site’ de tanıtıldığından çok farklı bir şekilde (Site’ deki fotoğrafından çok farklı bir şekilde) teslim edildiyse

ö) Kullanıcı, Site'de PK’lar tarafından satışa arz edilen Ürünler' in Yasaklı Ürünler'den olup olmadığı, niteliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili KY’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

p) Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, PK' nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü KY’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; KY’ den, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

r) Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tarif edilen şartların oluşması halinde PK’ya havale edilmesi için Komşular Ortak Hesabı’na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Kullanıcı tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.1. (m) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, PK’ nın KY’ye bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Komşular Ortak Hesabı’nda bulunan Kullanıcı’ nın parası üzerinde KY’nin Kullanıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

s) Kullanıcı, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde KY’nin kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ş) Kullanıcı, KY’nin mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının PK olacağını; bu taleplerle ilgili KY’nin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

t) Kullanıcı, PK ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan KY’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; PK ile arasındaki mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

u) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, PK Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, KY’nin konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve KY’nin Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.2. PK’ların Hak ve Yükümlülükleri

a) PK, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in yemek hazırlama ve satışı yapan ticari bir işletme çatısı altında üretilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca PK, Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından hazırlandığını ve satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) PK, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, önceden porsiyon fiyatını açıkladığı bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. PK, yaptığı satışlarda da Kullanıcı'nın 'Sipariş Ver' seçeneği ile ürün bedelini ödemek üzere Komşular Ortak Hesabı’na parayı göndermesi durumunda (PK’ nın siparişi verilişinden itibaren geçen günlük yemekler için 2 diğer yemekler için 12 saat içerisinde Site üzerinden reddetmesi durumu hariç) Kullanıcı’nın Ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) PK, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) PK, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, KY’nin ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

e) PK, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) PK, Kullanıcı'nın ürünü teslim almasıyla Komşular Ortak Hesabı’ndaki Ürün bedelinin, teslimat tarihini takip eden 3 günlük sürenin bitiminde (teslimatı takip eden 3 gün içerisinde iadeyi gerektirecek herhangi bir durum yaşanmaması şartıyla) KY tarafından PK’nın sitede kayıtlı hesabına 3 iş günü içinde aktarılacağını veya Kullanıcı’nın PK tarafından kendisine sunulan Ürün'ü kabul etmeyerek, Ürün’ü PK'ya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için KY’ ne işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) PK, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında (site üzerinde kayıtlı teslim zamanından sonraki bir saat içinde), hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun (sitedeki tanıtım fotoğrafında göründüğü gibi) bir şekilde teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Kullanıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) PK, Kullanıcı'nın kendisine havale edilmesi için Komşular Ortak Hesabı’na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'nin 5.1 (m) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra PK' nın KY’ye bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Komşular Ortak Hesabı’nda bulunan Kullanıcı' nın parası üzerinde, KY’nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) PK, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Kullanıcı' nın Ürün' ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü KY’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) PK, işbu Sözleşmede yeralan herhangi bir hükme aykırılığı halinde KY’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, KY’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Komşular Ortak Hesabı içinde bulunan parası olması halinde, KY’nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) PK, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Kullanıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Kulanıcı tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KY aleyhine Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini PK’ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur. PK, satışa arz ettiği Ürünler’le ilgili olarak, KY’ye yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada KY’nin sorumlu tutulamayacağını ve KY’nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KY’nin söz konusu Ürünü veya Ürünleri siteden kaldırması nedeniyle PK’ya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

n) PK, KY’nin, Site'de sattığı Ürünler'e ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) PK, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, KY’nin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) PK, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. PK, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Kullanıcı' ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Kullanıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten KY’nin her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) PK, satışa arz ettiği Ürün'ü/Ürünler'i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve Ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. PK'nın, gerek Kullanıcı Sözleşmesi'ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle KY’nin maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan PK bizzat sorumludur. KY tarafından PK'nın Ürün/Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, KY’nin bu Ürün'ü/Ürünler'i siteden kaldırma hakkına sahiptir. KY’nin söz konusu Ürün'ü/Ürünler'i siteden kaldırması nedeniyle PK’ nın KY’ den zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

r) PK, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde KY’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, KY’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Komşular Ortak Hesabı içinde bulunan parası olması halinde, KY’nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

s) PK, “Profil Fotoğrafı” olarak sitenin diğer üyeleri tarafından tanınabileceği, yüzünün görünür olduğu bir fotoğrafı kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. KY’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) KY, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KY, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, KY'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. KY tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) Sitede satışa arz edilen Ürünler’le ilgili olarak, KY’ye yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada KY sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, KY ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. KY’nin söz konusu Ürün veya Ürünler’i siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen PK’ nın üyeliği, KY tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

c) KY, Site'de yeralan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

ç) KY, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve KY tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; KY, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

d) Kullanıcı'lar ve KY hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

e) Yasaklı Ürünler'in PK’lar tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun KY tarafından tespit edilmesi halinde, KY, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden PK'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

f) Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, KY, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KY için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KY’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

g) KY, PK’ların satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

h) KY, PK’ların diğer üyeler tarafından tanınmalarına olanak vermeyen bir “Profil Fotoğrafı” kullanmaları halinde, önceden ihbar verme zorunluluğu olmadan bu PK’ların üyeliklerini geçici ve/veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir.

6. Yasaklı Ürünler

Her türlü alkollü içkinin satışı ve herhangi bir şekilde alkollü içkiye ilişkin reklam ve tanıtım yapılması KY’de yasaktır.

Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren her türlü ürünün satışı da KY’de yasaktır.

7. Hizmetler

KY tarafından sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir.

1. Sanal Pazaryeri

a. PK’lara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle Ürünler’ ini satışa sunabilecekleri, Kullanıcılar’a ise çok sayıda Ürün’ü görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

b. PK’lar ve Kullanıcılar, Ürün’ün teslimat şartları ve şekli konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve mutabakata varabilirler.

2. Güvenli Ödeme Sistemi

a. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan KY, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Kullanıcı ve PK’ya Güvenli Ödeme Sistemi’ni sağlar. Bu sistem PK’yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Kullanıcı’yı ise bedelin ödenmesine karşılık, Ürün’ün hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

b. Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında KY tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen Komşular Ortak Hesabı, işbu sözleşmede yeralan Güvenli Ödeme Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.

c. Güvenli Ödeme Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:

i. Kullanıcı, Ürün siparişini verdikten sonra, Ürün bedelini KY tarafından yönetilen banka nezdindeki Komşular Ortak Hesabı’na aktarır.

ii. PK, Ürün’ü, Kullanıcı Komşular Ortak Hesabı’ na ödeme yaptıktan sonra, sitede kayıtlı olan teslimat tarihinde Kullanıcı’ya teslim eder. Sitede kayıtlı olan teslimat tarihinden itibaren geçen 3 (üç) gün zarfında Kullanıcı’ dan KY’ ne Ürün’ ün iade edilmesini gerektirecek bir durum bildirilmediği takdirde, Ürün bedeli KDV dahil KY hizmet bedeli komisyonu alındıktan sonra PK’ nun Site’de kayıtlı banka hesabına aktarılır.

iii. PK Ürün’ün Kullanıcı’ya teslimini sağlamaz ise ya da Kullanıcı tarafından teslim edilen Ürün’ün belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya Kullanıcı, Ürün’ü, Ürün’ün hazırlanma süresi henüz başlamadan satın almaktan vazgeçer ise, Ürün bedeli Komşular Ortak Hesabı’ndan Kullanıcı’ya iade edilir. Kullanıcı, Ürün’ü, Ürün’ün hazırlanma süresi içinde herhangi bir zamanda satın almaktan vazgeçerse herhangi bir iade alamaz, Ürün bedeli KDV dahil KY hizmet bedeli komisyonu alındıktan sonra PK’ nun Site’de kayıtlı banka hesabına transfer edilir.

iv. KY, Kullanıcı ve PK arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, Ürün bedelini Komşular Ortak Hesabı’nda bloke etme hakkına sahiptir.

ç. Kullanıcılar, Güvenli Ödeme Sistemi’ nden ve KY hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler’ in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumludurlar.

8. PK Profili Değerlendirme Sistemi

a) PK Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve alışveriş yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların PK’lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, Kullanıcı'ların değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, sadece herhangi bir Ürün’ünü aldıkları PK’nın veya PK’ların yemek detay sayfalarına yorum ekleyebilirler. PK’ların site içerisinde “Pişiren Komşular” listesindeki sıralaması, yemeklere Kullanıcılar tarafından verilen puanlarla PK’ların gerçekleştirdikleri başarılı sipariş oranının beraber değerlendirilmesi sonucu hesaplanan bir puan üzerinden belirlenir.

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve PK profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. KY, PK profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

9. Ücretlendirme

Site, PK’lara, Ürünler’ini sergileme, Ürünler’ini talep eden Kullanıcı’ larla haberleşme ve güvenli ödeme sistemi ile ödeme alabilme imkanı sağlar ve bu hizmetler için PK’lardan KY hizmet bedeli komisyonu olarak, her sipariş bedelinin % 12 sini tahsil eder. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. Gizlilik Politikası

KY, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri KY Gizlilik Politikası’nda belirtilien düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. KY, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandıramaz.

11. Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

KY, sözleşmenin Kullanıcı’lar tarafından ihlal edilmesi durumunda, sözleşmeyi ve ilgili Kullanıcı’ların üyeliğini derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Kullanıcı’lar, bu durumda, KY’nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. Genel Maddeler

a) Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

b) Kullanıcı’lara yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttikleri e-posta adresine veya fiziksel adreslerine yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği veya Site’de güncellemediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adrese yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

c) KY, işbu sözleşmeyi, e-mail aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.komsuyemegi.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

ç) KY’de yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler KY sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

d) İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

e) Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

f) Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

g) KY’nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

h) Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

ı) KY, Site üzerinden, KY’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle KY tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında KY’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

i) KY, PK’lar tarafından yüklenen profil ve/veya yemek fotoğraflarında bir ticari işletmenin reklamı sayılabilecek logo, görsel ve/veya içerik bulunması halinde, önceden ihbar verme zorunluluğu olmadan bu PK’ların üyeliklerini geçici ve/veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir.